ดูกิจกรรมหน้าที่>>
[๑] [] ] [] [...] [...] [...] [...] [...]
 
  วันทีั่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
.....ศูนย์เครือข่ายพันธมิิตรเกาะกูด ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือขึ้น ณ โรงเรียน
บ้านคลองเจ้า เพื่อฝึกให้ลูกเสือสำรองมีความแข็งแรง อดทน และมีความเป็นผู้นำ
มีความรักสามัคคี ทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักกฎ ระเบียบ วินัย และการอยู่ร่วมกัน
ได้ในหมู่คณะ
 
  วันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
.....ศูนย์์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูดได้จัดกิจกรรมฝึกปฏิติบัติของครู-อาจารย์ และนักเรียน
ขึ้นเพื่อถวายเป็นพรนะราชกุศล แด่ สมเด็ขพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ฯ ณ วัด
ราษฎร์บำรุง
.....เพื่อฝึกพัฒนาจิตใจของครู-อาจารย์ และนักเรียน ให้เป็นผู้มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์
มีคารวะธรรมที่ดี รู้จักนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญ
คือครู-อาจารย์ และนักเรียน ได้เรียรู้ธรรมะและการฝึกจิตใจให้มีความดีงาม
 
  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๑
.....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้ส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเกาะกูดคัพ
ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี ของ อบต.เกาะกูด ซึ่งในการจัดกิจกรรมเปิดสนาม
เดินพาเหรดการแข่งขันกีฬาเกาะกูดคัพในครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้นำนักเรียน
วงดุริยางค์ของโรงเรียนเข้าร่วมขบวนพาเหรดด้วย
 
  วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑
.....วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ ศูนย์พันธมิตรเกาะกูด ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตราด ได้จัดโครงการเข้าค่ายนักเรียนนำร่อง มัคคุเทศน้่อยขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากร
ซึ่งการจัดกิจกรรมเข้าค่ายในครั้งนี้ ได้มีทีมนักวิจัยของ สพท.ตราด ลงมาดูแลเก็บข้อมูล
เพื่อทำการวิจัยเกี่ยวกับความรู็้ที่ได้รับ หลังจากการเข้าค่ายแล้ว มีมากน้อยเพียงใด
 
 

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐
.....
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดได้เชิญคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มาเข้าประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ ปัญหา และ อุปสรรค์ต่างๆ ในการดำเนิน
งานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น ในการประชุม
ครั้งนี้โรงเรียนได้สรุปกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่โรงเรียนได้กระทำผ่านพ้นไป
ว่ามีความสำเร็จและความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดให้กับคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้รับทราบ เพื่อนำเผยแพร่สู่ชุมชนต่อไป

 
 

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑
.....ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ได้จัดกิจกรรมวันเด็กขึ้นที่โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กให้กับเยาวชนไทย ซึ่งการจัดงานกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้
ทางศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ได้ปฏิบัติตามประกาศของทางราชการ โดยการ
งดจัดกิจกรรมรื่นเริงทุกประเภท ดังนั้นทางเครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด จึงได้จัด
กิจกรรมงานวันเด็ก ในปี ๒๕๕๑ ในลักษณะเกมส์แข่งขันความรู้่และขึ้นชมเรือรบ
ของกองทัพเรือสัตหีบ ที่บริเวณอ่าวตะเภา อำเภอเกาะกูด

 
 

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
.....โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดได้จัดกิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับนักเรียน

ผู้ปกครองและชุมชน ได้ร่วมกันแสดงกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข็มแข็งระหว่าง
ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน ทั้งนี้ในงานได้มีการจับสลากรางวัลของขวัญต่างๆ กัน
มากมาย โดยที่ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และได้
สาระความรู้ไปพร้อมๆ กันด้วย

 
  วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๐
.....ศุนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ระดับชั้นประถมศึกษา ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
เชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โรงเรียนบ้านคลองเจ้า และ
โรงเรียนบ้านอ้าวพร้าว ขึ้นที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เพื่อฝึกให้นักเรียน
รู้จักการทำกิจกรรมกลุ่ม มีน้ำใจเป็ฯนักกีฬา รู็แพ้ รู็ชนะ รู้อภัย มีความรักสามัคคี
ในหมู่คณะ สามารถทำงานเป็นกลุ่มและเป็นทีมไดเ่้อย่าง
 
 

วัีนที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
.....คุณพวงเพชร กัญญาบาล และคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้
ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนินุบาลเกาะกูด เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียน
ในฝันที่ได้ประกาศไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ว่ามีการพัฒนาดีขึ้นมากน้อย
เพียงใดเมื่อเทียบกับครั้งที่ประเมินคราวที่แล้ว ซึ่งผลการประเมินติืดตามครั้งนี้
ก็เป็นที่น่าพอใจของคณะติดตามประเมินโณงเรียนในฝัีนต้นแบบ

 
  วันที่ ๑๗- ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
........คณะตรวจเยี่ยมประเมินภายนอก สมศ. สระแก้วการประเมิน ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม
โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด เพื่อนิเทศติดตามให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีระบบ มีประสิทธฺภาพ ครบทุกๆ ด้าน ทั้งด้านบุคลากร นักเรียน ชุมชน
หลักสูตร สภาพแวดล้อม และความพร้อมของผู้บริหารสถานศึกษา ว่าอยู่ในระดับใด
และความพึงพอใจของชุมชนต่อิสถานศึกษษด้วย
Free Web Hosting