ดูกิจกรรมหน้าที่>>
[๑] [๒] [] [] [...] [...] [...] [...] [...]
 
  กิืจกรรมเรียนนอกสถานที่
.......... คณะครูได้นำนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ไปเยี่ยมชมโรงผลิตกระแสไฟฟ้า
ด้วยแผงโซลาเซลล์ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเกาะกูด เพื่อที่่จะให้นักเรียนได้เรียน
รู้จากสถานที่จริง และจะได้รับการบรรยายเรื่องการกำเนิดไฟฟ้า จากเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญ
อย่างแท้จริง และเกิดการเรียนรู้ต่อไป
 
  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
..........กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะให้ครูสามารถจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ฐานะความเป็นอยู่ของ
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในการพัฒนานักเรียน และช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลนในด้านต่างๆ พร้อมทั้งนำปัญญาที่โรงเรียนพบเจอกับนักเรียน
ไปเล่าสู่ผู้ปกครองให้ได้รับทราบ และนำข้อเสนอแนะของผู็ปกครอง มาปรับปรุง
และนำมาใช้กับนักเรียนที่มีปัหาในด้านต่างๆ ให้ถูกต้องและแก้ปัญหาได้ต่อไป
 
  วันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
..........นายสมชาย แสงสุวรรณ ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาตราด ได้ลงมาตรวจเยี่ยม
พื้นที่โรรงเรียนในอำเภอเกาะกูด เพื่อให้กำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่
ห่างไกลความเจริญ และประชุมปรึกษาหารือ มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่
ของ สพท.ตราด ให้กับคณะครู และ ผู้บริหารของอำเภอเกาะกูด ได้รับทราบ
และนำไปสู่การปฏิบัติที่เปนฯรูปธรรมต่อไป
 
  วันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
..........โรงเรียนนเครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด ระดับประถมศึกษาประกอบด้วย ๓ โณงเรียน
ซึ่งได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โรงเรียนบ้านคลองเจ้า โรงเรียนบ้านอ้าวพร้าว ได้จัด
กิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่านขึ้นที่โรงเรียนบ้านคลองเจ้า เพื่อฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักการ
นำเวลาว่างมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และได้ความรู้ รู้รักสามััีคคี สามารถทำงานร่วมกัน
เป็นกลุ่มได้ รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ในชั่วขณะ
หนึ่ง
 
  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐
........เป็นวันที่ประชาชนชาวเกาะกูดทุกหมู่เหล่า ทั้งที่เป็นไทย (มอญ เขมร ที่อพยพ
เข้ามาทำกินบนพื้นแผ่นดิินเกาะกูดบางส่วน) ต่างก็โศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สูญ
พระผู้ใหญ่นักพัฒนาิ (พระอธิการเหล็ง ธรรมิโก) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงผู้ใจบุญเลี้ยง
ลูกศิษย์ลูกหาไว้มากมายตั้งแต่ท่านอุปสมบทบวชเป็นพระมาจนนับไม่ถ้วน แต่มาวันนี้
ท่านได้ละสังฆารอันไม่เที่ยงของท่านไปแล้ว ขยับขึ้นไปหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ใกล้เข้าไปทุกขณะ มีแต่ความดีของท่านเท่านั้นที่ได้ฝากไว้ให้กับแผ่นดินได้กล่าวขาน
 
  วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐
........เข้าร่วมโครงการเปิดบ้านคุณธรรมที่โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม จัดขึ้น โดยนำเด็กนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด ชมนิทรรศการในงานต่างๆ และร่วมกันต้อนรับคณะครูโรงเรียน
ต่างๆ ที่มาเป็นแขกร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดบ้านคุณธรรมในครั้งนี้
 
  วันที่ ๒๔- ๒๖ กันยายน ๒๕๕๐
.......ร่วมจัดทหลักสูตรการประเมินผลตามสภาพจริงร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด
ที่ศูนย์อบรมเนินทราย ซึ่งจะเป็นการกำหนดกรอบเนื้อหาที่จะใช้ในการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลนักเรียนตามสภาพจริง ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีความเหมาะสม
ต่อสภาพนักเรียนของจังหวัดตราดมากที่สุด
 
  วันที่ ๑๑-๑๔ กันยายน ๒๕๕๐ ศึกษาดูงานอนุบาลเชียงใหม่
......ดูงานและศึกษางานโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่พร้อมคณะของ สพท.ตราด เพื่อดูการจัดการเรียน
การสอนของเด็กก่อนประถมศึกษา ของโครงการปฐมวัยต้นแบบ เพื่อนำเอาความรู้มาบูรณาการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของตนเองให้เหมาะสม และนำตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน
ต่างๆ มาใช้ในการเรียนด้วย
 
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐
.....ประชุมสัมนาปรึกษาหารือระดมความคิดเพื่อก้าวต่อไปของในฝันจังหวัดตราด รวม ๑๕ โรงเรียน
โดยเนื้อหาหลักจะเป็นการกำหนดเป้าหมายและแนวทางในการทำงานของศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของโรงเรียนในฝัน โดยที่มีโรงเรียนตราดตะการคุณ เป็นโรงเรียน
แกนนำของ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามกรอบกลยุทธ์ และมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดแนวทางและเป้าหมายนการดำเนินงาน
ดัวกล่าว
 
  วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์
..... โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และ วันคณิิตศาสตร์ในวันเดียวกัน เพื่อให้นัก
เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันไปพร้อมๆ กัน เพื่อ
ส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนนอกเหนือจากบทเรียนในห้องเรียน
Free Web Hosting