ดูกิจกรรมหน้าที่>>
[๑] [] [๓] [] [...] [...] [...] [...] [...]
 
  วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ร่วมถวายพระพรวันแม่
.....โรงเรียนได้นำนักเรียนจำนวนหนึ่งเพื่อไปลงนามถวายพระพรเนื่องในวันแม่ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๐
ที่กิ่งอำเภอเกาะกูด โดยการจัดงานของกิ่งอำเภอเกาะกูด ซึ่งประกอบไปด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ
พ่อค้า ประชาชน ไปร่วมลงนามถวายพระพรอย่างเนืองเน้น เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และความรักที่มีต่อ
แม่ฟ้าหลวงของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 
  วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ กิจกรรมวันแม่
..... โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ให้นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้จักและซาบซึ่งในบุึญคุณของ
คุณพ่อและคุณแม่ สามารถปฏิบัติตนต่อครอบครัวได้อย่างเหมาะสม เป็นเด่กที่ดีของครอบครัว
สังคม ประเทศชาติ และสังคมโลกต่อไปในอนาคต
 
  วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๐
..... ชมการจัดนิทรรศการงานศิลปหัตกรรมนักเรียนนักศึกษา ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ที่จังหวัด
ชลบุรี เพื่อเข้าชมการแสดงและการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน และ นักศึกษาในระดับ อาชีวะ
ซึ่งในงานจะมีการจัดซุ้มของ สพท.ต่างๆ ในภาคกลาง และ ภาคตะวันออก เพื่อจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานของโรงเรียนต่างๆ ในระดับ สพท.
 
  ผู้อำนวยการศึกษาดูงานประเทศสิงคโปร์
.....ผู้อำนวยการเดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนของประเทศสิงคโปร์
พร้อมด้วย คณะที่ธนาคารกรุงไทยสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๑๐ โรงเรียน การศึกษาดูงานในครั้งนี้
เพื่อเป็นการศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นวัตกรรมการเรียนการสอน รูปแบบ
ของการจัดสภาพโรงเรียนในลักษณะต่างๆ เพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการเรียน และนำหลักการต่างๆ มา
ปรับแต่งเพื่อใช้กับโรงเรียนของตนเองต่อไป
 
  โครงการแอโรบิกเสริมสร้างสุขภาพ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
.....เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังในตอนเช้า ก่อนเข้าเรียนวันละ ๑ เพลง
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึษาปีที่ ๖ ซึ่งจะแบ่งเป็นเวร
รับผิดชอบ ในการนำเต้นของแต่ละวัน เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้วย
 
  วันที่ ๒๕ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๐
.....บุคลากรครู ประจำ กศฯ. กิ่งอำเภอเกาะกูด ได้มาให้ควาามรู้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาล
เกาะกูด ในเรื่องการระบายสีการ์ตูนที่ปั้นด้วยปูนปาสเตอร์ ในช่วงบาย เพื่อให้นักเรียนมี
ทักษะในการระบายสี การลงสี เพื่อให้ได้ผลงานศิลปะที่สวยงาม จนนักเรียนสามารถที่
จะทำหุ่นรูปปั้นการ์ตูนจากบล๊อกที่มีให้ได้ และสามารถลงสีได้อย่างสวยงาม
 
  วันที่ ๑๖ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
..........ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูดได้จัดทำการอบรมเพื่อขยายผลเครือข่ายครูแกนนำ เกี่ยว
กับการจัดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ของครูเครือข่ายแกนนำ Intel มีครูเข้าร่วมอบรมทั้ง
สิ้นจำนวน ๒๑ คน ได้แก่ ครูโรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม ครูโรงเรียนบ้านลองเจ้า ครูโรงเรียน
อนุบาลเกาะกูด ครูโรงเรียนบ้านอ้าวพร้าว โดยมีผู้อำนวยการสมศักดิ์ ชัยเชียงเอม ประธาน
ศูนย์เครือข่ายพันธมิตรเกาะกูด เป็นผู้เปิดงานการอบรม รวมทั้งสิ้น ๙ วัน
 
  วันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
..........นักวิชาการเกษตร ประจำกิ่งอำเภอเกาะกูด ได้มาให้ความรู้และสาธิตวิธีการปลูกผัก ไร้ดิน
ซึ่งเป็นการปลูักผักตามแนนทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มผลผลิตไว้จำหน่าย และ
ไว้รับประทาน ซึ่งเป้าหมายก็เพื่อจะให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางสำหรับการเผยแพร่ความรู้ทางด้าน
วิชาการในการปลูกผัก เพื่อให้เกิดเป็ฯอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับอาชีพของประชาชนชาวเกาะกูด
แปลงสาธิตมีจำนวนทั้งหมด ๕ แปลง ในโครงการชุมชนกินดีอยู่ดี ของกิ่งเำเภอเกาะกูด
 
  วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
..........โรงเรียนอนุบาลเกาะกูดได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนทั้งที่เรียนอยู่ในโรงเรียน และ
ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อครู ในวันนี้ โดยการจัดดอกไม้ ธูปเทียน
ในรูปแบบของพานไหว้ครู มามอบให้กับคุณครูผู้ที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้จนมีความรู้
สามารถนำความรู้นั้นไปศึกษาต่อที่อื่นๆ และใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองได้
 
  กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๔๙
.......... โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้ให้ความสำคัญของกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนของนักเรียนทุกๆ กิจกรรม
ที่จะสามารถสร้างให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคี ของนักเรียนและ
คณะครูในโรงเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภ่ยในขึ้นมา เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียน ครู
และผู้ปกครอง สามารถทำกิจกรรมร่วมกัน และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักออกกำลังกาย รู้จักความสามัคคี
มีระเบียบวินัย รู้แพ้รู้ชนะ รู้การให้อภัย ซึ่งจุดประสงค์สำคัญของการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในครั้งนี้ คือการได
้จัดให้นักเรียนสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
Free Web Hosting