ดูกิจกรรมหน้าที่>>
[๑] [] [] [๔] [...] [...] [...] [...] [...]
    กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙
..........กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เป็นการจัดกิจกรรมพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพจริงของ
สถานที่ี่สำคัญๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง โดยโรงเรียนอนุบาลเกาะกูด ได้จัดกิจกรรมทัศนศึก
ษาเ็ป็นประจำทุกปี โดยการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้พานักเรียนชั้นประถมศึก
ษาีปีที่ ๕ และ ๖ ไปเยี่ยมชมฟรามโชคชัย จังหวัดสระบุรี ชมวิธีการเลี้ยงโคฟราม การรีดนม และทำไอศครีม
และเที่ยวชมเขื่อนป่าสักฯแหล่งต้นน้ำของคนในภาคกลาง
 
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙
..........กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรักและความผูกพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์
ก่อนที่นักเรียนจะจบการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๕ คน
โดยครูจะอบรมหลักการในการดำเนินชีวิต และการศึกษาต่อของนักเรียน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับศิษย์ และ
เป็นการ เตือนสติให้นักเรียนมีความขยัยหมั่นเพียร และสามารถนำคำสอนของครูซึ่งนอกเหนือจากบทเรียน
ไปใช้ประโยชน์ได้ในสถานศึกษาที่ใหญ่กว่าว
 
  กิจกรรมอบรมการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี ICT
..........ธนากรุงไทยฯ ผู้ให้การสนับสนุนเครื่อข่ายโรงเรียนในฝัน จำนวน 40 โรงทั่วประเทศ ไดเจัดอบรม
ให้ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี ICT ที่ ศูนย์อบรมธนาคารกรุงไทยฯ
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา โดยอบรมหลักสูตร CrocodileClips จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตรด้วยกัน
เพื่อพัฒนาให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในฝัน ได้รู้จักการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการ
เรียนการสอน ด้วยโปรแกรม CrocodileClips
 
  วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ วันภาษาไทย
.....โรงเรีนยนจัดงานกิจกรรมวันภาษาไทยในปีการศึกษา ๒๕๕๐ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติ
ที่ดีต่อภาษาไทยที่เป็นภาษาประจำชาติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย การแข่งขัน
วาดภาพระบายสีรูปตัวละครในวรรณคดี การคัดลายมือ การเขียนตามคำบอก
ตอบคำถามภาษาไทย กิจกรรมการแสดงละครวรรณคดีต่างๆ ของไทย
Free Web Hosting